Për Shqipërinë transporti është FALAS për porosi mbi 5000 lekë!

Mini Cart

Termat & Kushtet

VËSHTRIM

Kjo faqe interneti eshte e njohur nën emrin tregëtar  Produkte Koreane. Në të gjithë faqen, termat “ne”, “tonë” dhe “jona” i referohen Produkte Koreane. Produkte Koreane ofron këtë faqe në internet, përfshirë të gjitha informacionet, mjetet dhe shërbimet në dispozicion nga kjo faqe për ju, përdorues, i kushtëzuar me pranimin tuaj të të gjitha rregullave, kushteve, politikave dhe njoftimeve të përcaktuara këtu.

Duke vizituar faqen tonë dhe/ose duke blerë diçka nga ne, ju angazhoheni në “Shërbimin” tonë dhe pranoni ti bindeni rregullave dhe kushteve të mëposhtme (“Rregullat e Shërbimit”, “Kushtet”). Këto Kushte të Shërbimit vlejnë për të gjithë përdoruesit e faqes, përfshirë përdoruesit pa kufizime që janë shfletues, shitës, klientë, tregtarë dhe/ose kontribues të përmbajtjes.

Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte të Shërbimit përpara se të hyni ose të përdorni faqen tonë të internetit. Duke hyrë ose duke përdorur ndonjë pjesë të faqes, ju pranoni t’u bindeni këtyre Kushteve të Shërbimit. Nëse nuk pajtoheni me të gjitha termat dhe kushtet e kësaj marrëveshje, atëherë mund të mos hyni në faqe në internet ose të përdorni ndonjë shërbim.

Çdo tipar ose mjet i ri që i shtohen dyqanit aktual do t’i nënshtrohet kushteve të shërbimit. Ju mund të rishikoni versionin e përditësuar të Kushteve të Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe. Ne kemi të drejtën për të përditësuar, ndryshuar ose zëvendësuar ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit duke postuar përditësime dhe/ose ndryshime në faqen tonë të internetit. Është përgjegjësia juaj për të kontrolluar këtë faqe në mënyrë periodike për ndryshime. Përdorimi juaj i vazhdueshëm ose qasja në faqen e internetit pas postimit të çdo ndryshimi përbën pranimin e atyre ndryshimeve.

SEKSIONI 1 – KUSHTET E DYQANIT ONLINE

Duke u pajtuar me këto Kushte të Shërbimit, ju deklaroni që jeni të paktën në moshë madhore në shtetin tuaj dhe na keni dhënë pëlqimin tuaj të lejoni ndonjë nga vartësitë tuaj të mitur të përdorë këtë faqe.

Ju nuk mund të përdorni produktet tona për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar, ose nuk mund, që në përdorim të Shërbimit, të shkelni ligjet në juridiksionin tuaj (përfshirë por jo të kufizuar në ligjet e të drejtave të autorit).

Ju nuk duhet të transmetoni ndonjë virus ose ndonjë kod të një natyre destruktive.

Një shkelje ose dhunim i ndonjë prej Kushteve do të rezultojë në mbyllje të menjëhershëm të Shërbimeve tuaja.

SEKSIONI 2 – KUSHTET E PËRGJITHSHME

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë shërbimin ndaj kujtdo për ndonjë arsye në çdo kohë.

Ju e kuptoni që përmbajtja juaj (duke mos përfshirë informacionin e kartës së kreditit) mund të transferohet e pakriptuar dhe të përfshijë (a) transmetime nëpër rrjete të ndryshme; dhe (b) ndryshime për të qenë në përputhje dhe përshtatje me kërkesat teknike të rrjeteve ose pajisjeve lidhëse. Informacioni i kartës së kreditit gjithnjë është i koduar gjatë transferimit në rrjet.

Ju pranoni të mos riprodhoni, kopjoni, shisni, rishisni ose shfrytëzoni ndonjë pjesë të Shërbimit, përdorimin e Shërbimit, ose qasje në Shërbim ose ndonjë kontakt në faqen e internetit, përmes së cilës ofrohet shërbimi, pa lejen e shprehur me shkrim nga ne.

Titujt e përdorur në këtë marrëveshje janë përfshirë vetëm për lehtësi dhe nuk do të kufizojnë ose ndikojnë ndryshe në këto Kushte.

SEKSIONI 3 – SAKTËSIA, PËRMBUSHJA DHE AFATI KOHOR I INFORMACIONIT

Ne nuk jemi përgjegjës nëse informacionet e vëna në dispozicion në këtë faqe nuk janë të sakta, të plota ose aktuale. Materiali në këtë faqe është dhënë vetëm për informacion të përgjithshëm dhe nuk duhet të mbështetet ose përdoret si bazë e vetme për marrjen e vendimeve pa u konsultuar me burimet e informacionit parësor, më të saktë, më të plotë ose më të shpejtë. Çdo mbështetje në materialin në këtë faqe është në zgjedhjen tuaj.

Kjo faqe mund të përmbajë disa informacione historike. Informacioni historik, domosdoshmërisht, nuk është aktual dhe sigurohet vetëm për referencën tuaj. Ne rezervojmë të drejtën të modifikojmë përmbajtjen e kësaj faqe në çdo kohë, por nuk kemi asnjë detyrim të përditësojmë ndonjë informacion në faqen tonë. Ju pranoni që është përgjegjësia juaj për të monitoruar ndryshimet në faqen tonë.

SEKSIONI 4 – MODIFIKIMET E SHËRBIMIT DHE ÇMIMET

Çmimet për produktet tona mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Ne na lind e drejta në çdo kohë për të modifikuar ose ndërprerë Shërbimin (ose ndonjë pjesë ose përmbajtje të tij) pa njoftim .

Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush ose ndaj palëve të treta për çdo modifikim, ndryshim të çmimeve, pezullim ose ndërprerje të Shërbimit.

SEKSIONI 5 – PRODUKTET OSE SHËRBIMET

Disa produkte ose shërbime mund të jenë në dispozicion ekskluzivisht në internet përmes faqes së internetit. Këto produkte ose shërbime mund të kenë sasi të kufizuar dhe do t’i nënshtrohen kthimit ose shkëmbimit vetëm sipas Politikës sonë të Kthimit.

Ne kemi bërë çdo përpjekje për të shfaqur sa më saktë që të jetë e mundur ngjyrat dhe imazhet e produkteve tona që shfaqen në dyqan. Ne nuk mund të garantojmë që shfaqja e çdo ngjyre në monitorin e kompjuterit tuaj të jetë e saktë.

Ne rezervojmë të drejtën, por nuk jemi të detyruar, të kufizojmë shitjet e produkteve ose shërbimeve tona për çdo person, rajon gjeografik ose juridiksion. Ne mund ta ushtrojmë këtë të drejtë, rast pas rasti. Ne rezervojmë të drejtën të kufizojmë sasitë e çdo produkti ose shërbimi që ne ofrojmë. Të gjitha përshkrimet e produkteve ose çmimi i produktit janë subjekt i ndryshimit në çdo kohë pa njoftim, sipas gjykimit tonë. Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim çdo produkt në çdo kohë. Çdo ofertë për cilindo produkt ose shërbim të bërë në këtë faqe është i pavlefshëm kur është i ndaluar.

Ne nuk garantojmë që cilësia e çdo produkti, shërbimi, informacioni ose materiali tjetër të blerë ose marrë nga ju do të përmbushë pritshmëritë tuaja, ose që çdo gabim në Shërbim do të korrigjohet.

SEKSIONI 6 – SIGURIMI I FATURIMIT DHE INFORMACIONIT FINANCIAR

Ne kemi të drejtën të refuzojmë çdo porosi që ju  vendosni në faqen tonë. Ne, sipas gjykimit tonë, mund të kufizojmë ose anulojmë sasitë e blera për person, për familje ose për porosi. Këto kufizime mund të përfshijnë porosi të vendosur nga ose nën të njëjtën llogari të klientit, të njëjtën kartë krediti, dhe/ose porosi që përdorin të njëjtën faturë dhe/ose adresë transporti. Në rast se bëjmë një ndryshim ose anulojmë një porosi, ne do të përpiqemi t’ju njoftojmë duke kontaktuar me e-mail dhe/ose adresën e faturimit/ numrin e telefonit të dhënë në kohën kur është bërë porosia. Ne kemi të drejtën të kufizojmë ose ndalojmë porositë që, sipas gjykimit tonë, duket se vendosen nga tregtarët, shitësit ose distributorët.

Ju pranoni të siguroni informacione të përditësuara, të plota dhe të sakta, të blerjes dhe llogarisë për të gjitha blerjet e bëra në dyqanin tonë. Ju pranoni të përditësoni menjëherë llogarinë tuaj dhe informacione të tjera, përfshirë adresën tuaj të postës elektronike dhe numrat e kartave të kreditit dhe datat e skadimit, në mënyrë që ne të mund të përfundojmë transaksionet tuaja dhe t’ju kontaktojmë sipas nevojës.

Për më shumë detaje, ju lutemi rishikoni Politikën tonë të Kthimit.

SEKSIONI 7 – MJETET OPSIONALE

Ne mund t’ju sigurojmë mundësinë e përdorimit të mjeteve të palëve të treta mbi të cilat ne as monitorojmë, as kemi ndonjë kontroll dhe hyrje.

Ju pranoni dhe dakortësoheni që ne ofrojmë qasje në mjete të tilla “siç është” dhe “sa është e disponueshme” pa asnjë garanci, përfaqësim ose kushte të çfarëdo lloji dhe pa ndonjë miratim. Ne nuk do të kemi përgjegjësi për çfarëdo gjë që lind nga apo që lidhet me përdorimin tuaj të mjeteve të palëve të treta opsionale.

Çdo përdorim nga ju i mjeteve opsionale të ofruara përmes faqes është plotësisht në zgjedhjen dhe gjykimin tuaj dhe ju duhet të siguroheni që njihni dhe aprovoni termat në të cilat mjetet sigurohen nga ofruesi (et) përkatës i palëve të treta.

Ne gjithashtu, në të ardhmen, mund të ofrojmë shërbime të reja dhe/ose karakteristika te reja përmes faqes së internetit (përfshirë, lëshimin e mjeteve dhe burimeve të reja). Karakteristikat dhe/ose shërbimet të tilla të reja gjithashtu do t’i nënshtrohen këtyre Kushteve të Shërbimit.

SEKSIONI 8 – LIDHJET E PALËS SË TRETË

Disa përmbajtje, produkte dhe shërbime të disponueshme përmes Shërbimit tonë mund të përfshijnë materiale nga palë të treta.

Lidhjet e palëve të treta në këtë faqe mund t’ju drejtojnë tek faqet e internetit të palëve të treta që nuk janë të lidhur me ne. Ne nuk jemi përgjegjës për të shqyrtuar ose vlerësuar përmbajtjen ose saktësinë e tyre, dhe ne nuk garantojmë dhe nuk do të kemi përgjegjësi për ndonjë material ose faqe internet të palëve të treta, ose për ndonjë material, produkt ose shërbim të palëve të treta.

Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë dëm ose dëmtime që lidhet me blerjen ose përdorimin e mallrave, shërbimeve, burimeve, përmbajtjes ose ndonjë transaksion tjetër të bërë në lidhje me ndonjë faqe në internet të palëve të treta. Ju lutemi rishikoni me kujdes politikat dhe praktikat e palëve të treta dhe sigurohuni t’i kuptoni ato para se të përfshiheni në ndonjë transaksion. Ankesat, pretendimet, shqetësimet ose pyetjet në lidhje me produktet e palëve të treta duhet t’i drejtohen palës së tretë.

SEKSIONI 9 – KOMENTE, REAGIME DHE PARAQITJE TË PËRDORUESIT

Nëse, me kërkesën tone apo dhe pa kërkesën tonë, ju dërgoni ide, sugjerime, propozime, plane, ose materiale të tjera krijuese, qoftë online, me email, me postë postare, ose ndryshe (kolektivisht, ‘komente’), ju pranoni që ne mund të bëjmë, në çdo kohë pa kufizime, redaktim, kopjim, botim, shpërndarje, përkthim dhe përndryshe të përdorim në çdo medium, çdo koment që ju na dërgoni. Ne nuk do të kemi asnjë detyrim (1) të mbajmë komente në konfidencë; (2) të paguajmë kompensim për çdo koment; ose (3) për t’iu përgjigjur ndonjë komenti.

Ne mund, por nuk kemi asnjë detyrim, të monitorojmë, të redaktojmë ose të heqim përmbajtjen që përcaktojmë në gjykimin tonë  se janë të paligjshme, fyese, kërcënuese, shpifëse, pornografike, të pahijshme ose në të kundërt kundërshtues ose shkelin pronësinë intelektuale të ndonjë pale ose këto Kushte të Shërbimit.

Ju pranoni që komentet tuaja nuk do të cenojnë asnjë të drejtë të ndonjë pale të tretë, përfshirë të drejtat e autorit, markën tregtare, privatësinë, personalitetin ose të drejtën tjetër personale ose pronësore. Ju gjithashtu pranoni që komentet tuaja nuk do të përmbajnë materiale shpifëse ose në të kundërt të paligjshme, abuzive ose të pahijshme, ose të përmbajnë ndonjë virus kompjuterik që në ndonjë mënyrë mund të ndikojë në funksionimin e Shërbimit ose të ndonjë faqe tjetër interenti të lidhur. Ju nuk mund të përdorni një adresë të rreme të postës elektronike, të pretendoni se jeni dikush tjetër përveç vetvetes, ose në të kundërt të na mashtroni ne ose palët e treta në lidhje me origjinën e ndonjë komenti. Ju jeni përgjegjës për çdo koment që bëni dhe saktësinë e tyre. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi dhe nuk mbajmë asnjë përgjegjësi për komentet e postuara nga ju ose ndonjë palë e tretë.

 

SEKSIONI 10 – INFORMACIONI PERSONAL

Dorëzimi juaj i informacionit personal përmes dyqanit rregullohet nga Politika jonë e privatësisë. Shikoni Politikën tonë të privatësisë.

SEKSIONI 11 – GABIME, PASAKTËSI DHE LËSHIME

Ndonjëherë mund të ketë informacion në faqen tonë ose në Shërbim që përmban gabime tipografike, pasaktësi ose lëshime që mund të lidhen me përshkrimet e produkteve, çmimet, promovimet, ofertat, tarifat e transportit të produkteve, oraret e tranzitit dhe disponueshmërinë. Ne rezervojmë të drejtën të korrigjojmë gabime, pasaktësi ose lëshime, dhe të ndryshojmë apo përditësojmë informacionin ose të anullojmë porositë nëse ndonjë informacion në Shërbim, apo në ndonjë faqe të ngjashme është i pasaktë, në çdo kohë, pa njoftim paraprak (përfshirë edhe pasi të keni paraqitur porosinë tuaj).

Ne nuk marrim përsipër asnjë detyrim të përditësojmë, ndryshojmë ose sqarojmë informacionin në Shërbim ose në ndonjë faqe internet të lidhur, përfshirë pa kufizime, informacione për çmimet, përveç siç kërkohet me ligj. Asnjë përditësim i caktuar ose informacion i rifreskuar dhe aplikuar në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur, nuk duhet të merret për të treguar që të gjitha informacionet në Shërbim ose në ndonjë faqe të ngjashme janë ndryshuar ose përditësuar.

SEKSIONI 12 – PËRDORIME TË NDALUARA

Përveç ndalimeve të tjera të përcaktuara në Kushtet e Shërbimit, juve ju ndalohet përdorimi i faqes ose përmbajtja e saj: (a) për ndonjë qëllim të paligjshëm; (b) të kërkoni nga të tjerët të kryejnë ose të marrin pjesë në ndonjë veprim të kundërligjshëm; (c) të shkelni çdo rregullore apo ligj ndërkombëtare, federale, krahinore, shtetërore apo lokal; (d) të shkelni ose dhunoni të drejtat tona të pronësisë intelektuale ose të drejtat e pronësisë intelektuale të të tjerëve; (e) të ngacmoni, abuzoni, fyeni, dëmtoni, shpifni, përçani, frikësoni, ose diskriminoni në bazë të gjinisë, orientimit seksual, fesë, përkatësisë etnike, racës, moshës, origjinës kombëtare ose aftësisë së kufizuar; (f) të paraqisni informacion të rremë ose mashtrues; (g) të ngarkoni ose transmetoni viruse ose çfarëdo lloji tjetër kodi dëmtues që do të përdoret ose mund të përdoret në çfarëdo mënyre për të ndikuar në funksionimin e Shërbimit tonë ose të ndonjë faqe tjetër interneti të lidhur në Shërbimin tonë apo në rrjetin internet; (h) të mbledhni ose gjurmoni informacionet personale të të tjerëve; (i) të bllokoni, gjuani, dëmtoni, stimuloni, rrjetëzoni, zvarrisni ose copëzoni; (j) për çdo qëllim të turpshëm ose imorale; ose (k) për të ndërhyrë ose anashkaluar kushtet e sigurisë së Shërbimit ose ndonjë faqe të lidhur, apo faqe të tjera në Internet. Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim përdorimin tuaj të Shërbimit ose ndonjë faqe të lidhur për shkeljen e ndonjë prej përdorimeve të ndaluara.

SEKSIONI 13 – MOHIMI I GARANCIVE; KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

Ne nuk sigurojmë, paraqesim ose garantojmë që përdorimi juaj i shërbimit tonë të jetë i pandërprerë, në kohë, i sigurt ose pa gabime.

Ne nuk garantojmë që rezultatet që mund të merren nga përdorimi i shërbimit do të jenë të sakta ose të besueshme.

Ju pranoni që herë pas here ne mund të heqim shërbimin për periudha të pacaktuar kohe ose të anulojmë shërbimin në çdo kohë, pa ju njoftuar.

Ju pranoni shprehimisht që përdorimi juaj ose pamundësia për t’u përdorur, i shërbimit është në zgjedhjen tuaj. Shërbimi dhe të gjitha produktet dhe shërbimet e dorëzuara për ju përmes Shërbimit janë (përveç siç thuhet shprehimisht nga ne) të ofruar ‘siç është’ dhe ‘sa është e disponueshme’ për përdorimin tuaj, pa asnjë përfaqësim, garanci ose kushte të çfarëdo lloji, qoftë të shprehura apo nënkuptuara duke përfshirë të gjitha garancitë e nënkuptuara ose kushtet dhe cilësinë e tregtimit, përshtatshmërinë për një qëllim të veçantë, qëndrueshmërinë, titullin dhe mos-shkeljen.

Në asnjë rast Produkte Koreane, drejtuesit, punonjësit, bashkëpunëtorët, agjentët, kontraktorët, praktikantët, furnitorët, ofruesit e shërbimeve ose licencuesit tanë nuk do të jenë përgjegjës për ndonjë dëmtim, humbje, pretendim, apo për ndonjë incident të drejtpërdrejt ose indirekt, për dëme të veçanta, ose pasoja të çdo lloji, përfshirë pa kufizime fitimet e humbura, të ardhurat e humbura, kursimet e humbura, humbjen e të dhënave, kostot e zëvendësimit, ose ndonjë dëm të ngjashëm, qoftë bazuar në kontratë (përfshirë pakujdesinë) që rrjedhin nga përdorimi juaj i ndonjë prej shërbimit ose produkteve të blera me përdorimin e shërbimit, ose për ndonjë pretendim tjetër që lidhet me çfarëdo mënyre me përdorimin tuaj të shërbimit ose ndonjë produkti, duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në, gabime ose lëshime në ndonjë përmbajtje, ose çdo humbje ose dëmtim i çfarëdo lloji të shkaktuar si rezultat i përdorimit të shërbimit ose ndonjë përmbajtje (ose produkti) të postuar, transmetuar, ose të vendosur ndryshe në dispozicion përmes shërbimit, edhe nëse këshillohet për mundësinë e tyre. Për shkak se disa shtete ose juridiksione nuk lejojnë përjashtimin ose kufizimin e përgjegjësisë për dëmet pasuese ose të rastësishme, në shtete ose juridiksione e tilla, përgjegjësia jonë do të kufizohet në masën maksimale lejuar me ligj.

SEKSIONI 14 – DËMSHPËRBLIMI

Ju pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani të padëmtuar Produkte Koreane dhe filialet, bashkëpunëtorët, partnerët, drejtuesit, agjentët, kontraktorët, licencuesit, ofruesit e shërbimeve, nënkontraktorët, furnitorët, praktikantët dhe punonjësit tanë  nga çdo pretendim ose kërkesa, përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatëve, të bëra nga ndonjë palë e tretë për shkak të ose që rrjedhin nga shkelja juaj e këtyre Kushteve të Shërbimit ose dokumenteve që ata përfshijnë me referencë, apo shkelja juaj e ndonjë ligji ose të drejtat e një pale të tretë.

SEKSIONI 15 – PJESSHMËRIA

Në rast se ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve të Shërbimit përcaktohet të jetë e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, kjo dispozitë do të jetë megjithatë e zbatueshme në masën më të plotë të lejuar nga ligji në fuqi, dhe pjesa e pazbatueshme do të konsiderohet se ndahet nga këto Kushte të Shërbimi. Një përcaktimi i tillë nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e ndonjë dispozite tjetër të mbetur.

SEKSIONI 16 – PËRFUNDIMI

Detyrimet dhe përgjegjësitë e palëve të bëra para datës së përfundimit do t’i mbijetojnë përfundimit të kësaj marrëveshje për të gjitha qëllimet.

Këto Kushte të Shërbimit janë efektive, përveç nëse dhe derisa të përfundohen nga ju ose ne. Ju mund t’i ndërprisni këto Kushte të Shërbimit në çdo kohë duke na njoftuar se nuk dëshironi më të përdorni Shërbimet tona, ose kur ndaloni së përdoruri faqen tonë.

Nëse në gjykimin tonë ju dështoni, ose ne dyshojmë se ju keni dështuar, të zbatoni ndonjë term ose dispozitë të këtyre Kushteve të Shërbimit, ne gjithashtu mund të përfundojmë këtë marrëveshje në çdo kohë pa paralajmërim dhe ju do të mbani përgjegjësi për të gjitha shumat e prapambetura deri përfshirë edhe datën e përfundimit; dhe/ose në përputhje me rrethanat mund t’ju mohojmë qasjen në Shërbimet tona (ose ndonjë pjesë të tyre).

SEKSIONI 17 – MARRËVESHJA E PLOTË

Mosarritja nga ne për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të përbëjë heqje dorë nga kjo e drejtë ose dispozitë.

Këto Kushte të Shërbimit dhe çdo politikë ose rregullore e funksionimit e postuar nga ne në këtë faqe ose në lidhje me Shërbimin përbën të gjithë marrëveshjen dhe mirëkuptimin midis jush dhe nesh dhe rregullojnë përdorimin tuaj të Shërbimit, duke zëvendësuar çdo marrëveshje, komunikim dhe propozim paraprak , qoftë me gojë ose me shkrim, midis jush dhe nesh (përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në, versionet paraprake të Kushteve të Shërbimit).

Ndonjë paqartësi në interpretimin e këtyre kushteve të shërbimit nuk do të interpretohet kundër palës hartuese.

SEKSIONI 18 – LIGJI QEVERISËS

Këto Kushte të Shërbimit dhe çdo marrëveshje e veçantë me të cilën ne ju ofrojmë Shërbime do të qeveriset dhe interpretohet në përputhje me Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë dhe ligje te tjera ndihmëse në fuqi.

SEKSIONI 19 – NDRYSHIMET NË KUSHTET E SHËRBIMIT

Ju mund të rishikoni versionin më të përditësuar të Kushteve të Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe.

Ne kemi të drejtën, në gjykimin tonë, të përditësojmë, ndryshojmë ose zëvendësojmë ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit duke postuar përditësime dhe ndryshime në faqen tonë të internetit. Është përgjegjësia juaj të kontrolloni periodikisht faqen tonë të internetit për ndryshime. Përdorimi i vazhdueshëm i juaj ose hyrja në faqen tonë të internetit ose Shërbimi pas postimit të çdo ndryshimi në këto Kushte të Shërbimit përbën pranimin e atyre ndryshimeve.

SEKSIONI 20 – INFORMACIONI KONTAKT

Pyetje rreth Kushteve të Shërbimit duhet të na dërgohen në [email protected]

dir.topmillion.net